Uvjeti i odredbe

Uvodna napomena

Ove Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana (u daljnjem tekstu Upute i uvjeti) sastavni su dio Ugovora odnosno vaučera koji su sklopljeni između Slaptoursa i putnika/ugovaratelja turističkog aranžmana (u daljnjem tekstu Putnik) koji se prijavljuje za turistički aranžman.

Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira Slaptours može prijaviti u svim poslovnicama Slaptoursa telefonom, telefaksom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vaučera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava komunikacije na daljinu, Putnik u cijelosti prihvaća ove Upute i uvjete koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 (dvadeset i jedan) dan prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

Cijena i sadržaj aranžmana

U cijenu aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu je uključeno sljedeće:

 • usluge prijevoza
 • hotelske i ugostiteljske usluge
 • organizacija putovanja

Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja.
U cijenu aranžmana nije uključeno sljedeće (osim ako nije drugačije dogovoreno):

 • fakultativni (neobavezni) izleti i posjeti
 • mogući troškovi pribavljanja i izdavanja viza
 • ulaznice za objekte koji se posjećuju

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) Putnik plaća dodatno i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko Putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Slaptours može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

 • promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa
 • promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.)
 • promjene tarifa hotelijera i prijevoznika

Slaptours može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno.
Sedam dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz stavka 1. ovog članka.

Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li Putnik aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto Slaptours ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% Putnika nema pravo na naknadu štete.
Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%.
Objavljene cijene rezultat su ugovora Slaptoursa s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem Putnik boravi.

Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane u opisu aranžmana.

Putna dokumentacija

Putniku će svi putni dokumenti biti predani najkasnije 5 dana prije polaska na put, ukoliko u programu nije drugačije navedeno. Putna dokumentacija podrazumijeva:

 • za aranžman uz vlastiti prijevoz: originalni vaučer i eventualne pismene obavijesti
 • za aranžman uz prijevoz autobusom: originalni vaučer i program putovanja
 • za aranžman uz prijevoz zrakoplovom: originalni vaučer, program putovanja i zrakoplovnu kartu

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u Slaptoursovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa.
Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.
Slaptours ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio neku određenu sobu/apartman, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku.

Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.

Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.
Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

Troškovi rezervacije na upit i troškovi promjene rezervacije

Trošak rezervacije u trenutku kada nema slobodnih mjesta za traženi aranžmani iznosi 80 kn. Uplatom navedenog iznosa Slaptours prihvaća prijavu rezervacije na upit i osigurava dodatno mjesto (mjesto na upit). Ukoliko se dodatno mjesto osigura i prihvati od strane Putnika, prethodno uplaćeni trošak rezervacije na upit uračunat će se u cijenu aranžmana.

Ukoliko rezervaciju na upit Slaptours nije u mogućnosti potvrditi, uplaćeni iznos rezervacije na upit u cijelosti se vraća uplatitelju.
Odbijanjem ponuđene rezervacije Slaptours zadržava uplaćeni iznos na ime pokrića troškova rezervacije na upit.

Odustajanje od putovanja

Ukoliko Putnik otkaže aranžman Slaptours od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
 • 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi.

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Slaptours zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.
U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Slaptours će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Osiguranje od rizika otkaza

Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u dijelu ovih Uputa i uvjeta naslovljenom «Odustajanje od putovanja», tada može uplatiti osiguranje od otkaza.

Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora i nije ga moguće uplatiti naknadno

Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Pri najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu.

Nepredviđena zapreka je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva:

1. teška bolest ili smrtni slučaj:
osiguranika – supružnika osiguranika,
djeteta osiguranika,
roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog/njezinog supružnika,
usvojenika ili usvojitelja;

2. elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti;

3. vojna služba.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza.

Također, pri otkazivanju aranžmana se ne isplaćuje trošak nabave viza, bez obzira ima li Putnik uplaćeno osiguranje od otkaza.

Ukoliko Putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Slaptours zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u dijelu ovih Uputa i uvjeta naslovljenom «Odustajanje od putovanja». Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao ni dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ove Upute i uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.

U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Slaptoursa, pri čemu Slaptours djeluje samo kao posrednik.

Preporučamo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja.

Otkaz putovanja od strane Slaptoursa ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Slaptours zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja.

Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Slaptours zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.

Slaptours zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja kao što su neki od sljedećih: promjena reda letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

Ukoliko Slaptours otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Slaptours, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Slaptours pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik.

Splaptoursov pratitelj će pomoći Putniku u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći pritom računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Slaptours može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.

Slaptours nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave.

U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam Putnik koji je prekršio propise.

Zdravstveni propisi

Za putovanja u neke zemlje potrebno je obaviti obvezna cijepljenja Putnika protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u takve zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do neke težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.

Kod prijevoza autobusom Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njegovog nadzora.

Reklamacije

Reklamacije se podnose u pisanom obliku.

Naglašavamo da je u interesu Putnika da svaki svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod pružatelja usluga na licu mjesta, a pružatelj usluga će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške.

Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.

Potvrdu Putnik mora priložiti reklamaciji. Reklamaciju je Putnik je dužan uložiti u roku od 7 dana nakon završetka putovanja.

Ukoliko Putnik uloži reklamaciju u pisanom obliku nakon tog roka, Slaptours takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir.

Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija.

Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na Putnikovu odredištu. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana od dana ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili neke druge institucije, te se obvezuje da neće davati informacija u medije.

Isto tako, u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

U slučaju sklapanja ugovora po „Fortuna sistemu“ Putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Slaptours će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti hrvatsko pravo.

Obveze Slaptoursa

Slaptours je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužan skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.

Slaptours je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Slaptours će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Slaptours će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

Slaptours nije dužan pružati usluge van ovih Uputa i uvjeta. Slaptours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

Obveze Putnika

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje te je dužan pridržavati se kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga.

Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih Uputa i uvjeta.

Posljedice i troškove štete koju je prouzročio, Putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Slaptoursa, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. Osiguravajuća kuća UNIQUA, br. police br. 13-0000002449.

Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.

Slaptours se obvezuje da neće osobne podatke Putnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Slaptoursa.

Završne odredbe

Ove Upute i uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Slaptoursom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Slaptoursa. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uputa i uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i ove Upute i uvjete. Izdavanjem ovih Uputa i uvjeta prestaju važiti sva ranije izdanja.

Quick Options
Documentation Video Tutorials Purchase Now

Color Scheme

Homepages Demo